In fact replica watches, the beginning of Paul Newman Daytona rolex replica should also be called exotic dials Daytona, this watch is Rolex replica watches uk in the sixties of last century launched uk replica watches.
Bankmannasällskapet i Göteborg :: Om Bankman :: Sällskapets Stadgar
 
 
Navigera
 
Hemsidan
Om Sällskapet
stadgar
historia
styrelsen
 
Galleri
Bli Ledamot
 
Kontakta Oss


Redan Medlem?
Stadgar för Bankmannasällskapet i Göteborg

antagna på möte den 15 november 1900 med ändringar beslutade den 15 oktober 1912, 25 november 1933, 7 maj 1948, 25 maj 1950, 9 november 1956, 8 oktober 1970, 3 maj 1986, 22 maj 1991, 16 december 1993, 23 februari 2000 och 6 oktober 2016.

ÄNDAMÅL § 1
Bankmannasällskapet i Göteborg ( Sällskapet ) har till ändamål att bereda tillfälle till meningsutbyten mellan bankmän från Göteborg med omnejd samt att verka för främjandet av gemensamma intressen.

MEDLEMSKAP § 2
Till ledamot av Sällskapet kan efter styrelsens tillstyrkan antagas varje man, som uppnått myndig ålder och är anställd i eller pensionerad från bank eller annat bolag med finansiell verksamhet, och som genom ledamot i Sällskapet till styrelsen lämnat Sällskapets anmälningsblankett komplett ifylld och undertecknad och därmed sin önskan att ingå i Sällskapet.
För att bli upptagen som ledamot i Sällskapet erfordras härutöver, att den sökande är närvarande vid det sammanträde, vid vilket inval sker. Undantag härifrån får endast göras enligt särskilt beslut av styrelsen.

STYRELSE OCH FIRMATECKNING § 3
Sällskapets angelägenheter handhaves av en styrelse, som består av sex av Sällskapets medlemmar för två år i sänder valda ledamöter, av vilka tre avgår det ena och tre det andra året.
Avgår styrelseledamot under den för honom bestämda tjänstgöringstiden, företages fyllnadsval vid nästa sammanträde, och den då valde bör tjänstgöra under den tid, som återstått för den avgångne.
Styrelsen är beslutsför, när fler än hälften av dess ledamöter är närvarande. Sällskapets firma tecknas av endera ordföranden eller vice ordföranden i förening med annan styrelseledamot.

REVISORER § 4
Styrelsens åtgärder och förvaltning granskas årligen av två revisorer, vilka har att senast den 15 mars avlämna revisionsberättelse. Denna berättelse föredrages vid årsmötet, som måste äga rum före april månads utgång, varvid frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året avgöres.

ÅRSMÖTE § 5
På årsmötet skall förekomma följande ärenden.
1. Upprättande av förteckning över närvarande ledamöter
2. Val av ordförande för årsmötet
3. Val av sekreterare
4. Val av justeringsmän
5. Fråga om kallelse till årsmötet behörigen skett
6. Föredragning av styrelsens årsredovisning
7. Föredragning av revisionsberättelsen
8. Fastställande av resultat- och balansräkningen
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust
11. Val av ordförande, vice ordförande, skattmästare, sekreterare, klubbmästare samt en styrelseledamot utan särskild funktion
12. Val av två styrelsesuppleanter
13. Val av två revisorer
14. Val av en revisorssuppleant
15. Val av valberedning
16. Övriga ärenden

AVGIFTER § 6
Årsavgiften för kalenderår beslutas av årsmötet. Ledamot i Sällskapet äger rätt att, om han så önskar, i stället för de årliga avgifterna erlägga en engångsavgift som ständig ledamot. Denna engångsavgift beslutas likaledes av årsmötet.
Årsavgiften erlägges till skattmästaren under årets första tertial. Ledamot, som inträder i Sällskapet under årets sista kvartal, är befriad från avgift detta år.

AVSÄGELSE OCH UTESLUTNING § 7
Önskar ledamot utgå ur Sällskapet, har han att göra skriftlig anmälan därom till styrelsen före januari månads utgång; i annat fall är han skyldig betala löpande årsavgift. Har ej ledamot före löpande kalenderårs utgång erlagt årsavgift, anses han skild från Sällskapet. Medlem, som befunnits motarbeta Sällskapets syften, kan vid sammanträde uteslutas. Skulle frågan om uteslutning av ledamot väckas av annan orsak, måste denna fråga också behandlas på sammanträde, varvid i kallelsen till detsamma skall angivas, att ärende rörande paragraf 7 i stadgarna skall förekomma. Den som upphör att vara ledamot av Sällskapet förlorar alla anspråk på delaktighet i Sällskapets tillgångar. Ledamot, som övergår till annan verksamhet, må med styrelsens godkännande kvarstå som ledamot.

HEDERSLEDAMOT § 8
Till hedersledamot kan på styrelsens förslag kallas den som visat synnerligt intresse för Sällskapet eller i hög grad främjat dess syften.

SAMMANTRÄDEN § 9
Sällskapet håller minst 4 sammanträden årligen på tid och ställe, som bestämmes av styrelsen. För avgörande må ej upptagas fråga, som ej blivit anmäld till och godkänd av styrelsen. Om minst tjugo ledamöter yrkar på extra sammanträde, är styrelsen skyldig att ofördröjligen utfärda kallelse till sådant med angivande av den i yrkandet framställda motiveringen.

KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE § 10
Kallelse till sammanträde skall ske skriftligt med brevpost eller e-post till ledamot under känd adress. Kallelse till sammanträde skall utfärdas senast två veckor före sammanträdet.

NÄRVARO VID SAMMANTRÄDE § 11
Till Sällskapets sammanträden och samkväm äger endast medlemmar tillträde. Dock har styrelsen rätt att inbjuda bankmän från andra orter ävensom andra personer, vilkas närvaro vid en eller annan sammankomst kan anses särskilt önskvärd.

UNDERSTÖD TILL LEDAMOT § 12
Styrelsen äger rätt att av Sällskapets medel i ömmande fall tilldela ledamot av Sällskapet eller dennes efterlevande ett efter omständigheterna anpassat bidrag.

OMRÖSTNING § 13
Alla val och övriga frågor avgöres genom öppen omröstning eller, om ledamot så yrkar, med slutna sedlar. Vid lika röstetal avgör lottning.

ÄNDRING AV STADGAR § 14
Förslag till ändring av dessa stadgar inlämnas skriftligen till styrelsen, som har att vid nästa sammanträde delgiva Sällskapet förslaget jämte eget utlåtande. Förslaget behandlas vid därpå följande sammanträde, dock ej tidigare än en månad efter det sammanträde , på vilket förslaget delgivits Sällskapet.

SÄLLSKAPETS UPPLÖSNING § 15
Förslag om Sällskapets upplösning skall framställas till styrelsen. Har sådant förslag framställts, har styrelsen att jämte eget yttrande upptaga ärendet till behandling på nästföljande sammanträde med Sällskapet.
Sällskapet skall anses upplöst, om två tredjedelar av samtliga ledamöter enats därom vid vart och ett av två på varandra följande sammanträden.
Beslut fattas i sådant fall på det sista av dessa sammanträden om hur det skall förfaras med tillgångarna. Medlen må endast användas till välgörande ändamål, i första hand för bankmän i Göteborg.

 

© COPYRIGHT
  © Bankmannasällskapet i Göteborg (1900 - 2024)
® Alla rättigheter reserverad
© Denna webbsida utvecklas och underhålls av Afshin Nabijou
För tekniska förfrågningar, maila mig på: support@bankman.se
STARTSIDAN | OM OSS | Galleri | KONTAKT